Gebruik van Fit in je hoofd website en app

Auteursrechten

Het intellectuele eigendom van het coaching platform ligt bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. De auteursrechten van de zelftest behoren tot Michael Portzky.

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, materialen en de gegevens van Fit in je hoofd het eigendom van het VAGZ en VIGeZ. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd en gebruikt onder deze voorwaarden:

  • deze gegevens worden louter voor eigen informatieve doeleinden aangewend, of
  • bij extern gebruik worden de gegevens onveranderd en met bronvermelding overgenomen (logo VIGeZ, VAZG én Fit in je Hoofd).

Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie, ongeacht de vorm of de middelen, is enkel mogelijk mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van VIGeZ. U kunt hiervoor contact opnemen via Fanya Verhenne (fanya.verhenne@vigez.be).

Vertalingen, wijzigingen of bewerkingen zijn niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming werd verkregen van het VIGeZ.

Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om, naast de gangbare goedkeuringen, de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan het VIGeZ te bezorgen.

Intellectuele Eigendomsrechten App.

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere

eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de app. behoren aan VIGeZ. VIGeZ heeft een niet-exclusieve gebruikerslicentie op alle voor de

applicatie gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de applicatie evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door VIGeZ werden aangeleverd, maar door Zenjoy werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die VIGeZ op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Zenjoy verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

Hyperlinks

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina's van deze Fit In Je Hoofd- site mogen echter niet in de pagina's van een andere site worden opgenomen.

Privacy verklaring

VIGeZ vzw verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de 'privacywet').

Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens" iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

In de zelftest wordt u gevraagd een aantal demografische gegevens in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en om het instrument te optimaliseren.

De antwoorden op deze zelftest worden eveneens bewaard voor onderzoeksdoeleinden. Op geen enkele manier geven deze data de mogelijkheid een persoon te herkennen. Bovengenoemde gegevens worden twee jaar bewaard. Deze gegevens kunnen echter te allen tijde worden ingezien en indien nodig aangepast. U kunt hiervoor contact opnemen met fanya.verhenne@vigez.be.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw online ervaringen te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop deze website werkt. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website is voor iedereen toegankelijk, ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking.

Enkele voorbeelden van toegankelijkheid:

  • Als je de grootte van de tekst aanpast met de browserfuncties, dan past de lay-out van de pagina's zich automatisch aan.
  • Menu's en formulieren zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor wie de muis niet kan gebruiken.
  • Alle pagina's bevatten een zoekformulier en broodkruimelnavigatie.
  • Links naar pagina's op andere websites en naar browservreemde bestanden zoals PDF of Word worden altijd in een nieuw venster getoond. Als u problemen ondervindt bij het openen of lezen van die documenten, kunt u de betreffende informatie opvragen via het contactformulier.

Ook als u een technisch of praktisch probleem tegenkomt bij het surfen op deze website, kan u ons dat via het contactformulier laten weten. Wij zullen het probleem dan zo snel mogelijk onderzoeken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Fit in je Hoofd is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het VIGeZ kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het dient benadrukt te worden dat deze website geen behandeling aanbiedt, doch gericht is op de bevordering van geestelijke gezondheid aan de hand van zelfeducatie via internet. De website en het bijhorend coaching platform zijn verder niet bedoeld om een diagnose te stellen en kunnen geen consult bij een hulpverlener vervangen. De website is dan ook in geen geval gericht aan een klinische populatie, aangezien deze hen mogelijk niet de nodige ondersteuning biedt. Verder zijn de website en het coaching platform gericht tot de volwassen bevolking, ouder dan 16 jaar.

Het VIGeZ is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. Het VIGeZ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat het VIGeZ alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen het VIGeZ en de eigenaars van deze sites.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Het VIGeZ behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door de voeren op de site.

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten via fanya.verhenne@vigez.be

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de app.

Het gebruik van de Fit in je Hoofd app. houdt in dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan u de app. niet verder te gebruiken.

VIGeZ behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. U wordt verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.

Eigenaar en beheerder

Zenjoy, ontwikkelaar van het Fit in je Hoofd coaching platform en app. treedt op als host. VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, treedt op in rechte.

De contactgegevens van VIGeZ: Gustave Schildknechtstraat 9, 1200 Laken; tel: 02/422.49.49.