Begeleiding

Om met deze methodiek aan de slag te gaan, moet de begeleider over een zekere bagage beschikken en moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Ze zijn zowel van belang als je zelf de sessies begeleidt, als wanneer je een externe begeleider inschakelt.

Voorwaarden

We zetten de voorwaarden even voor je op een rij:

De begeleider heeft ervaring met het werken met groepen
De methodiek is gericht op groepen. De begeleiders zijn vertrouwd met vormingswerk en beschikken over de nodige vaardigheden om een groep te begeleiden.

De begeleider heeft ervaring met het werken met mensen in armoede
De doelgroep van deze methodiek zijn mensen in armoede. Begeleiders zijn dus vertrouwd met de leefwereld en de precaire dagelijkse leefsituatie van deelnemers die het functioneren in de groep beïnvloedt. De begeleiders hebben voeling met de diversiteit van de doelgroep. Zowel mensen die van generatie op generatie arm zijn als ‘nieuwe armen’, zowel mensen van Vlaamse als van allochtone origine kunnen deel uitmaken van de groep. De meeste deelnemers (niet allemaal!) zullen laaggeschoold zijn, sommigen analfabeet.

De begeleider handelt vanuit een integrale visie op armoede en armoedebestrijding
We gaan er van uit dat begeleiders van de goed-gevoel-stoel:

  • armoede als een structureel en dus maatschappelijk probleem zien, en dit niet alleen toeschrijven aan individuele keuzes of kwaliteiten;
  • armoede kennen als een proces van meervoudige uitsluiting, en hun eigen handelen afstemmen op het (meervoudig) doorbreken daarvan.

De begeleider beschikt over een grote dosis empathie en voldoende communicatie- en luistervaardigheden
In deze methodiek wordt gewerkt met een aantal praatplaten. De verhalen van de deelnemers ten volle tot hun recht laten komen door de juiste begeleiding (vb. juiste vragen stellen, actief luisteren, samenvatten) is essentieel.

De sessies worden bij voorkeur begeleid door twee trainers
Het is beter om met twee begeleiders aan de slag te gaan. Samen kan je zowel de inhoud als het groepsproces bewaken. Indien nodig kan één begeleider met een deelnemer een time-out nemen, terwijl de andere met de groep het programma verder zet. Op die manier bouw je een veiligheid in voor zowel de deelnemers als de begeleiders.

De continuïteit van de groep
Het is niet de bedoeling dat je een groep opstart die slechts tijdelijk is en dus na een aantal sessies terug wordt opgeschort. Het is wel de bedoeling om te werken met bestaande groepen of nieuw op te starten groepen, die opgenomen worden in een bestaande structuur. Dit laatste zorgt ervoor dat de continuïteit van de groep gewaarborgd kan worden.

Opvolging van de deelnemers is nodig
Met deze methodiek worden thema’s aangeraakt die vaak heel dicht op het vel van de groepsleden zitten. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat sommige mensen naast deze sessie ook opvang nodig hebben en individueel verder ondersteund of doorverwezen moeten worden.

De begeleider of medestander is bereid na de sessies ook goed-gevoel-acties te doen
De praatsessies zijn de start. Het is de bedoeling dat je nadien acties rond geestelijke gezondheid blijvend inplant. Ook wanneer een externe begeleider de sessies stuurt, is het dus belangrijk dat een vaste medewerker of vrijwilliger van de organisatie of vereniging de bijeenkomsten bijwoont. De vaste medewerker of vrijwilliger kan in de toekomst de groep dan verder begeleiden en opvolgen door goed-gevoel-acties te organiseren. We hopen dat de goed-gevoel-stoel bij de planning van een jaarwerking bij wijze van spreken als geheugensteun en inspiratie naast de vergadertafel staat!

Trainingen

Er zijn momenteel geen opleidingen voor trainers gepland. Deze opleiding is gratis.
Willen jullie zelf een training organiseren voor de medewerkers van je organisatie, neem dan contact op met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Je kan hen bereiken op het nummer 02 422 49 20 of via mail. Zij helpen je graag verder.

Externe begeleiders

Wil je graag een beroep doen op een externe begeleider? Neem dan contact op met het Lokaal Gezondheidsoverleg in jouw buurt. Zij helpen je graag verder.